formularz zgłoszeniowy
konferencja - liderzy przedsiębiorczości

Warszawa | 22 marca 2017

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia
KONFERENCJA PPP, które odbędzie się w
Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
dnia 22 marca 2017 roku.

Dnia 28 września 2016 w Warszawie odbyła się I edycja Konferencji PPP:

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W PARTNERSTWIE PUBLICZNO- PRYWATNYM.
SKUTECZNA IMPLEMENTACJA MODELU PPP


pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest w górnym menu na stronie pod przyciskiem: "GALERIA".

Ministerstwo Parlament
Urząd ochrony konkurencji i konsumentów PPP Instytut
Unia metropolii polskich Związek powiatów polskich
dziennik gazeta prawna arjolmedia

Według ekspertów, inwestycje PPP mogą być jednym z motorów rozwoju gospodarczego Polski. Kończące się programy dofinansowań unijnych (perspektywa finansowa 2014–2020), determinują zapotrzebowanie na nowe skuteczne rozwiązania pozyskiwania środków finansowych na realizację strategii rozwoju i rewitalizacji.

Model PPP jest narzędziem komplementarnym wobec środków pochodzących z funduszy europejskich.  W Polsce znaczenie PPP rozwija się powoli, z uwagi na wiele czynników hamujących wzrost znaczenia tego typu projektów, takich jak niewystarczająca wiedza oraz brak standaryzacji procedur. Poważnym problemem z perspektywy sektora prywatnego jest również niechęć instytucji finansowych do zaangażowania się w finansowanie projektów PPP. Największy udział w jego rozwoju mają jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego ogłaszające przetargi PPP, takie jak gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Liczba zainicjowanych przedsięwzięć znacząca jest również w przypadku podmiotów leczniczych, uczelni wyższych oraz spółek komunalnych .

11:00 – 11:20 Rejestracja w Hallu Głównym Centrum Konferencyjnego UOKiK
11:20 – 11:40 Prelekcja Tomasz Korczyński – counsel, adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej. Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP. Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od czterech lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny. Ponadto, Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Temat prelekcji: „Praktyczne aspekty realizacji projektów PPP w Polsce.”
11:40 – 12:00 Prelekcja dr hab. prof. UŚ Michał Kania – pełnomocnik Rektora ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik studiów podyplomowych Partnerstwo Publiczno-Prywatne w WPiA. Autor ponad 60 publikacji nt. PPP, zamówień publicznych i koncesji w tym w wiodących czasopismach zagranicznych. Twórca pierwszej w Polsce monografii nt. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Temat prelekcji: „Warunki rozwoju inwestycji PPP w Polsce”
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 12:35 Prelekcja dr Piotr Bogdanowicz – adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub współautor ponad 40 publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa publicznego, w tym m.in. dwóch wydań komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; członek European Procurement Law Group; odbywał stypendia w Chinach, Włoszech i Walii; radca prawny.
Temat prelekcji: „Ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Unii”
12:35 – 13:00 Prelekcja dr Rafał Cieślak – radca prawny, wspólnik w kancelarii doradztwa gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówieniach publicznych, finansach samorządu terytorialnego i realizacji inwestycji z udziałem środków europejskich. Jest ekspertem rekomendowanym w zakresie PPP i infrastruktury w międzynarodowym rankingu prawniczym „Chambers Europe”. Autor licznych publikacji związanych z tematyką funkcjonowania sektora publicznego.
Temat prelekcji: „Dialog konkurencyjny jako optymalny tryb wyboru partnera prywatnego w modelu PPP”
13:00 – 13:30 Lunch
13:30 – 16:00 Debata Moderator: Jolanta Czudak-Kiersz

Zakres tematyczny, który zostanie poruszony podczas konferencji:

 • Główna analiza modelu PPP pod kątem skutecznego rozwiązania  zapewniającego efektywną realizację zadań publicznych oraz wkładu partnera prywatnego, służącego uruchomieniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz możliwość rozłożenia kosztu finansowania i późniejszego utrzymania inwestycji na wiele lat.
 • Konstrukcja przetargów w modelu PPP i hierarchizacja zadań w projekcie (zarządzanie projektem). Podział ryzyka w projektach oraz analiza procedur i kryteriów wyboru partnera prywatnego.
 • Eksploracja dróg rozwoju PPP, przy wykorzystaniu zestawów dostępnych zasobów w danym regionie, generujących unikalne środki będące odpowiedzią na skomplikowane zapotrzebowania infrastruktury publicznej. 
 • Zdefiniowanie największych trudności w implementacji modelu PPP w Polsce oraz przedstawienie rozwiązań i sposobów ich przezwyciężenia.
 • Rola modelu PPP w realizacji założeń krajowej polityki miejskiej, lokalnych strategii rozwoju i działań rewitalizacyjnych.
 • Analiza ryzyka i czynniki mogące wpłynąć negatywnie na przebieg implementacji.
 • Analiza przebiegu przykładowych projektów realizowanych w tej formule w lokalnych jednostkach samorządowych.
 • Działania rewitalizacyjne oraz realizacja krajowej polityki miejskiej, obejmującej lokalne strategie rozwoju we wszystkich sektorach, począwszy od nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych po infrastrukturę, budowę urządzeń i zakładów ochrony środowiska.
 • Miasto zrównoważone - smart city, czyli miasto, które spełnia kryteria efektywności energetycznej, dysponuje nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków i zakładami utylizacji odpadów oraz propaguje niskoemisyjną mobilność.
 • Rozwiązania finansowe oraz zabezpieczenia wykonalności umowy niezwykle istotne dla przedstawicieli sektora prywatnego.
 • Rosnący potencjał modelu PPP jako alternatywnej formy zamówień publicznych oraz optymalizacja jego wykorzystania.
 • Modele wynagrodzenia partnera prywatnego (rozliczanie dofinansowania UE w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego, opłaty za dostępność).

Konferencję poprowadzi Jolanta Czudak-Kiersz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, związana przez wiele lat z Polskim Radiem. Autorka wielu programów interwencyjnych, publicystycznych i reportaży o tematyce społecznej i gospodarczej, między innymi audycji Puls Trójki w Programie Trzecim Polskiego Radia. Były ekspert i rzecznik prasowy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wydawca artykułów promujących inwestycje ekologiczne w Pulsie Biznesu, Życiu Warszawy, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej i Dzienniku. Od 2007 roku prowadząca własną agencję wydawniczą ARJOLMEDIA, która jest wydawcą magazynu „Liderzy Innowacyjności” w Dzienniku Gazecie Prawnej. Specjalizuje się w upowszechnianiu wiedzy o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, od elektroniki, poprzez przemysł zbrojeniowy, kosmiczny, teledetekcję, po energetykę. Popularyzująca przedsiębiorczość, innowacyjność, nowoczesne formy zarządzania firmami, a także osiągnięcia polskich samorządów w zakresie rozwoju budownictwa, infrastruktury komunalnej, bazy sportowo- rekreacyjnej oraz innych obiektów związanych ze znaczną poprawą standardu życia mieszkańców.

W cykl dyskusji wejdą prelekcje prowadzone przez pracowników naukowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli władz centralnych, Parlamentu, Rządu, administracji rządowej, władz administracji samorządów terytorialnych, gmin,  powiatów  i województw; dla przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych; władz uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk oraz mediów branżowych. Wymagane jest potwierdzenie udziału przesłane na adres  biuro@liderzyinnowacyjnosci.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób posiadających imienne zaproszenia, pod warunkiem przesłania formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@liderzyinnowacyjnosci.pl, w tym inwestorów krajowych i zagranicznych, organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu i przedsiębiorcy powiązani z tematyką konferencji.

Udział w konferencji jest płatny dla pozostałych przedsiębiorców oraz słuchaczy. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty na adres biuro@liderzyinnowacyjnosci.pl w terminie do 10 czerwca 2016 roku.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Celem konferencji jest aranżacja spotkania przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego umożliwiającego dyskusję oraz pogłębienie wiedzy na temat modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Organizatorzy przykładają szczególną uwagę do stworzenia odpowiedniej atmosfery dla otwartego dialogu i networkingu, czyli możliwości nawiązania konkretnych indywidualnych kontaktów biznesowych. W tym celu przygotowany został szereg aktywności ułatwiających proces wymiany kontaktów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy:

KONTAKT

 • Kamila Król
 • Tel: 888 770 651
formularz zgłoszeniowy
liderzy-innowacyjności

Podsumowanie Konferencji ukaże się w cyklicznie wydawanym magazynie „Liderzy Innowacyjności” w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie upowszechniane są informacje o nowatorskich technologiach i rozwiązaniach, współpracy jednostek naukowo-badawczych z partnerami przemysłowymi i biznesowymi w różnych sektorach i gałęziach przemysłu, działalności inwestycyjnej samorządów oraz o programach i projektach sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.

Magazyn jest integralną częścią Dziennika Gazety Prawnej, której nakład wynosi od 60 do 120 tys. egzemplarzy. W dniu wydania gazeta zamieszczana jest na portalu internetowym, z którego korzysta średnio ok. 700 tys. internautów.

Dzięki takim możliwościom publikacje zamieszczane w „Liderach Innowacyjności” docierają do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, w tym do kadry kierowniczej, menedżerskiej, parlamentarzystów i przedstawicieli administracji publicznej.

W wydawanym od 5 lat magazynie „Liderzy Innowacyjności” w Dzienniku Gazecie Prawnej upowszechniane są informacje o nowatorskich technologiach i rozwiązaniach, współpracy jednostek naukowo-badawczych z partnerami przemysłowymi i biznesowymi w różnych dziedzinach i gałęziach przemysłu, działalności inwestycyjnej oraz o programach i projektach sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.

ARCHIWUM arjolmedia
gazeta prawna grupa gazetaprawna.pl
III miejsce w kategorii biznes finanse prawo